Skip to content Skip to navigation

Quản lý công

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VÀ CỦA ĐHQG-HCM (PHƯƠNG THỨC 1)   Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của...
1. Thông tin chung - Tên ngành: Tiếng Việt: Quản lý công Tiếng Anh: Public Management - Trình độ đào tạo: đại học - Mã ngành đào tạo: 7340403 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Bộ môn quản lý ngành: Khoa học Hành chính và Quản trị -...